معاونت برنامه ریزی و توسعه

 

وظايف واحد برنامه ريزي و بودجه :

۱. فراهم آوردن موجبات برنامه اي نمودن فعاليت هاي دستگاه های اجرایی واحدهاي تابعه و وابسته و برآورد هزينه ها و اعتبارات مورد نياز براي درج در بودجه هاي سالانه براي تحقق اهداف مورد نظر
۲. هماهنگي با دستگاه ها به منظور جمع آوري و تلفيق برنامه، ارشاد و راهنمائي آنها در تهيه و تنظيم طرح ها و برنامه هاي مربوط و ارزيابي عملكرد برنامه ها در چهارچوب نظام برنامه ريزي كشور
۳. ايجاد ارتباط مستمر با معاونت برنامه ريزي استانداری تهران و ساير مراجع سياست گذاري در امر برنامه ريزي براي اخذ سياست ها و خط مشي هاي كلي در اين زمينه
۴. ابلاغ ضوابط، معيارها و خط مشي هاي كلي در امر برنامه ريزي به دستگاه های وابسته به منظور تهيه و تنظيم طرح ها و برنامه هاي مورد نياز بر اساس مقررات مربوط
۵. مشاورت و هدايت دستگاه های اجرایی و ايجاد هماهنگي بين آنها در امر تهيه و تدوين اسناد توسعه و برنامه هاي شهرستانی با توجه به سياست هاي كلي نظام
۶.  بررسي و تجزيه و تحليل برنامه هاي ارائه شده از طرف دستگاه ها و تهيه و تنظيم نهائي برنامه ها با توجه به اهداف و ماموريت هاي اساسي وزارت كشور
۷. همكاري با واحد برنامه ريزي سازمان هاي وابسته در امر تهيه و تنظيم برنامه هاي مربوط، با توجه به سياست ها و خط مشي كلي فرمانداری
۸.  هماهنگي با معاونت برنامه ريزي استانداری و ساير مراجع ذيربط در مورد تائيد برنامه هاي مصوب دستگاه ها و واحدهاي تابعه و وابسته و انجام پيگيري هاي لازم در اين زمينه
۹. مطالعه، بررسي و ارائه طرح ها و برنامه هاي مفيد و مناسب درجهت بهبود امور مربوط و پيشبرد اهداف برحسب مورد.
۱۰.  تدوين شاخص هاي معيارهاي ارزيابي براي فراهم آوردن موجبات ارزشيابي عملكرد برنامه ها و حصول اطمينان از ميزان پيشرفت طرح ها و برنامه هاي در دست اجراي وزارت كشور و دستگاههاي تابعه
۱۱. تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم از نحوه اجراء و ميزان پيشرفت طرح ها و برنامه ها و همچنين مشكلات و نارسائياهاي مربوط، براي آگاهي مراجع ذ ي ربط
۱۲.  انجام مطالعات، بررسي هاي كارشناسي، تنظيم دستور كار جلسات و بازدیدهاي مشترك و تهيه وتنظيم صورتجلسات و گزارشات لازم در اين زمينه
۱۳.  تنظيم دستور كار، برگزاري و تهيه صورتجلسات ، و پيگيري تصميمات و مصوبات مربوطه
۱۴.  دريافت صورتجلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها و بررسي و تجزيه و تحليل موارد مطرح شده در شورا و تهيه وارسال آن به مبادی ذیربط
۱۵.  جمع آوري گزارش مربوط به فعاليت هاي واحدبرنامه ریزی ، واحدهاي وابسته و بررسي آنها به منظور تهيه گزارش هاي جامع از فعاليت ها و برنامه هاو انعكاس آنها به ساير مراجع ذيربط در مقاطع مختلف زماني (سه ماهه، ۶ ماهه، سالانه، ادواري)
۱۶.  جمع آوري و نگهداري قوانين، تصويب نامه، آئين نامه ها، اسناد، آمار،اطلاعات و مدارك و دستورالعمل هاي مربوط به بودجه و برنامه هاي كوتاه مدت،ميان مدت و بلند مدت 
۱۷.  تهيه وتنظيم بودجه سالانه واحدها و راهنمايي و ارشاد اين واحدها و همچنين سازمان هاي وابسته در تهيه و تنظيم بودجه هاي مربوط و اظهار نظر در خصوص پيشنهادات بودجه اي آنها
۱۸.ارسال بخشنامه ها، دستورالعمل ها ، ضوابط و فرم هاي مربوط به تنظيم بودجه به واحدهاي ستادي وابسته و مراقبت و اعمال نظارت لازم در جهت تنظيم و تكميل و اعاده آنها
۱۹.بررسي و تجزيه و تحليل اعتبارات پيشنهادي واحدها اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي با توجه به طرح ها و برنامه هاي مربوط
۲۰. تنظيم بودجه نهائي بر اساس آخرين اطلاعات، پيش بيني ها و برآوردهاي انجام شده با رعايت كامل مقررات و ضوابط و دستورالعمل هاي ناظر بر تدوين بودجه
۲۱.راهنمائي و ارشاد واحدهاي تابعه و وابسته در امر تهيه و تنظيم بودجه هاي مورد نياز با توجه به بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره و رعايت خط مشي و اهداف كلي دستگاه ها و انجام اقدامات و پيگيري هاي لازم تا مراحل تصويب آن
۲۲.ارسال بودجه پس از تصويب معاونت برنامه ريزي استانداری و توضيحات در جلسات دفاع از بودجه پيشنهادي
۲۳.مطالعه و بررسي و برآورد اعتبارات ناشي از وضع قوانين، تصويب نامه ها و آئين نامه هاي پيشنهادي
۲۴.تنظيم و ارائه گزارش مستمر به مقام عالي وزارت و ساير مقامات ذيربط حاوي آمار و اطلاعات لازم و نحوه استفاده از بودجه هاي مصوب و اظهار نظر درباره كليه مسائل مربوط به بودجه
۲۵.نظارت بر اجراي بودجه عملياتي و ارزشيابي از عملكرد بودجه از طريق اخذ مستمر گزارش هاي مالي به صورت عملكرد هزينه هاي قطعي از واحدها و تجزيه و تحليل هزينه ها در مقايسه با اعتبارات مصوب و تخصيصي
۲۶.پيگيري و نظارت بر هزينه اعتباراتي كه مستقيماً از طريق ادارات کل  در اختيار دستگاه ها قرار مي گيرد.
۲۷.مطالعه و بررسي و اظهار نظر در مورد كليه لوايح، آئين نامه ها و دستورالعمل هايي كه به نحوي با موضوع بودجه مرتبط است
۲۸.مطالعه مستمر در امر بهبود روشهاي تنظيم و اجراي بودجه و استفاده از تجارب علمي در امور مذكور
۲۹.تهيه و تدوين شاخص و معيارهاي ارزيابي سالانه طرح هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي و نظارت مستمر بر پيشرفت فيزيكي اين طرح ها در دستگاههاي تابعه و وابسته و تهيه گزارش از روند اقدامات به منظور اطلاع رساني به مسئولين ذیربط
۳۰.تهيه و تنظيم و نگهداري اعتبارات بر حسب برنامه ، فعاليت و عمليات
۳۱.دريافت بودجه مصوب و تفكيك اعتبارات تصويبي بين برنامه ها و فعاليت هاي مختلف دستگاه ها    
شرح وظایف  امور مالی :

۱ - تنظیم اسناد هزینه ( جاری و تملک دارایی های سرمایه ای ) و حسابداری بر اساس اسناد مثبته ارائه شده .
۲ - تهیه و تنظیم و ارسال اسناد هزینه به استانداری بر اساس فصول و هزینه بر ای تامین اعتبار .
۳ - کنترل صورتحساب های بانکی با دفاتر مالی و اقدام در رفع اشتباهات و تهیه صورت مغایرت بانکی .
۴ - تهیه و تنظیم تراز نامه ماهیانه از هزینه ها و اعتبارات بر اساس دفاتر مالی .
۵ - تهیه و تنظیم دفاتر مالی ( روزنامه ،کل و معین ) و دفتر اعتبارات .
۶ - همکاری و ارائه گزارش درخصوص تهیه بودجه .
۷ - پیگیری درخصوص جذب اعتبارات تخصیصی و مکاتبات و پاسخگویی به ارباب رجوع .
۸ - اعمال قوانین ، مقررات، دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی در ارتباط با امور مالی .
۹ - نظارت بر امور حمل و نقل ، تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه ، ارائه سرویس و نگهداری مطلوب از خودروهای مربوطه .
۱۰ - تهیه آمار و گزارشات تحلیلی و مقایسه تطبیقی هزینه های جاری اعم از آب ، برق ، تلفن ، گاز ، پذیرایی و تعمیر تاسیسات و غیره بصورت ماهانه ، فصلی و سالانه .
۱۱ - برنامه ریزی و اجرای اهداف مشخص شده در جهت صرفه جویی اقتصادی در انجام هزینه های جاری و عمرانی .
۱۲ - رسیدگی به حسابهای تنظیمی بخشداری های مرکزی و ارجمند .
۱۳ - اقدام در جهت رفع مشکلات فرمانداری و بخشداریها و اقدام درخصوص پرداخت مطالبات و پرداخت دیون .
۱۴ - تهیه و تنظیم قرارداد های مربوط به طرحهای عمرانی اجرایی در فرمانداری و بخشداریها .
۱۵ - تهیه و تنظیم احتیاجات پرسنلی سالانه واحدها و نیازمندی فرمانداری و بخشداریها .
۱۶ - اقدام در جهت تعمیر تاسیسات و ماشینهای اداری فرمانداری و بخشداریهای تابعه .
۱۷ - حفظ و نگهداری اموال دراختیار فرمانداری و واحدهای تابعه و ثبت اموال جدید خریداری شده در دفاتر اموال و نصب برچسب .
۱۸ - اجرای قوانین و مقررات مربوط برگزاری مناقصه و یا مزایده .
۱۹ - رسیدگی به امور رفاهی و خدمات عمومی و کوشش در ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات به پرسنل در ابعاد گوناگون .
۲۰ - محاسبه و تنظیم لیست حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و مطالبات کارکنان .
۲۱ - تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی ماهانه پرسنل و ارسال دیسکت و چک مربوطه به تامین اجتماعی.
۲۲ - تهیه و محاسبه لیست سیاهه مربوط به پرسنل جدید الاستخدام .
۲۳ - بررسی و تهیه احکام حقوقی پرسنل شورای بخش مرکزی  .
۲۴ - محاسبه و تنظیم لیست حقوق و مزایای پرسنل شورای بخش مرکزی .
۲۵ - تهیه و تنظیم لیست بیمه تامین اجتماعی ، تهیه دیکت و ارسال به تامین اجتماعی .
۲۶ - انجام امور دریافت و پرداختهای مربوط به شورای بخش مرکزی (دریافت و بررسی فاکتورها ، صدور چک و تهیه نامه ) و همچنین کنترل حساب مذکور .
۲۷ - تهیه و تنظیم گزارشات مالی و ارائه به مقام مافوق .
۲۸ - بایگانی و نگهداری مکاتبات مربوط به حوزه مالی و احکام حقوقی پرسنل .
۲۹ - انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق .


شرح وظایف  امور مالی و برنامه ریزی :

۱ - تهیه و تنظیم و ارسال اسناد هزینه به استانداری بر اساس فصول و هزینه بر ای تامین اعتبار .
۲- تهیه و تنظیم دفاتر مالی ( روزنامه ،کل و معین ) و دفتر اعتبارات .
۳- تهیه آمار و گزارشات تحلیلی و مقایسه تطبیقی هزینه های جاری اعم از آب ، برق ، تلفن ، گاز ، پذیرایی و تعمیر تاسیسات و غیره بصورت ماهانه ، فصلی و سالانه ..
۴ - تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی ماهانه پرسنل و ارسال دیسکت و چک مربوطه به تامین اجتماعی.
۵ - محاسبه و تنظیم لیست حقوق و مزایای پرسنل شورای بخش مرکزی .
۶ - تهیه و تنظیم لیست بیمه تامین اجتماعی ، تهیه دیکت و ارسال به تامین اجتماعی .
۷ - بایگانی و نگهداری مکاتبات مربوط به حوزه مالی و احکام حقوقی پرسنل .
۸ - انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
۹-  مسئول پیگیری دعوت نامه های :
- کارگروه آب ، خاک و کشاورزی    /     ستاد ارتقاء بهره وری آب    /  طرح توسعه کشاورزی 
-کارگروه شورای حفاظت از منابع آب  .
- جلسه ستاد ارتقاء بهره وری آب 
- شورای عشایری 
- حوزه آبخیز حبله رود
۱۰- مسئول پیگیری مکاتبات و مصوبات :
-کارگروه آب ، خاک و کشاورزی و منابع طبیعی /    ستاد ارتقاء بهره وری آب   / طرح توسعه کشاورزی 
-کارگروه شورای حفاظت از منابع آب  .
-کارگروه شورای عشایری   .
- جلسه ستاد ارتقاء بهره وری آب 
- حوزه آبخیز حبله رود
۱۱- پیگیری نامه های ارجاع شده از طریق معاونت محترم به دستگاههای ذیربط .
۱۲-پیگیری و هماهنگی  بازدیدهایی که در مصوبات کارگروهها ذکر شده از طریق دستگاههای ذیربط .
۱۳- پیگیری و صدور احکام برای عضوهای اصلی کارگروهها .
۱۴-سایر انجام امور محوله از طریق معاونت محترم برنامه ریزی و اداری مالی شرح وظايف و اهداف  واحد آمار و اطلاعات :

۱- ساماندهي ، اجرا ، استخراج و نظارت بر سرشماري هاي عمومي و تخصصي متناسب با اختيارات تفويضي و در چارچوب برنامه هاي ملي مركز آمار ايران .
۲- سازماندهي ، اجرا ، استخراج و نظارت بر آمارگيري هاي نمونه اي در قالب چارچوب هاي طراحي شده در مركز آمار ايران.
۳- ساماندهي آمارهاي ثبتي مربوط به سازمان هاي اداري استان در چارچوب نظام آمارهاي ثبتي كشور .
۴- نظارت بر انجام آمارگيري ها و سرشماري هاي مركز آمار ايران كه توسط دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي در حوزه استان انجام مي گيرد.
۵- جمع آوري آمارهاي ثبتي و تهيه ، تدوين و انتشار آمار نامه استان در قالب چارچوب سازگار و واحد با استفاده از تعاريف و مفاهيم استاندارد شده در مركز آمار ايران.
۶- جمع آوري نيازهاي آماري دستگاههاي اجرايي و برنامه ريزي استان.
۷- تهيه و اجراي طرح هاي آماري مورد نياز استان در چارچوب نظام آماري.
۸- تجزيه و تحليل نتايج طرح هاي آماري استاني و آماده سازي آنها براي انتشار.
۹- ارائه خدمات آماري مورد نياز سازمان هاي اداري و مراكز دانشگاهي ، تحقيقاتي و آموزشي و ديگر متقاضيان در سطح استان.
۱۰- راهنمايي فني به گروه ها و كارشناسان آماري واحدها و سازمان هاي استاني.
- بهنگام سازي چارچوب هاي آماري طبق دستورالعمل هاي مركز آمار ايران.
۱۱-انجام تحقيقات و بررسي هاي آماري جهت رفع نيازمندي هاي برنامه ريزي و طرح هاي اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي استان.
۱۲- ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيائي (GIS) و پايگاه اطلاعات آماري .
۱۳- تهيه و بهنگام سازي نقشه ها و لايه هاي اطلاعاتي مورد نياز استان ها هماهنگ با فعاليتهاي سازمان نقشه برداري كشور .
۱۴- جمع آوري و تدوين نيازهاي اطلاعاتي پايگاه اطلاعات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان.
۱۵- تهيه و بهنگام سازي نقشه هاي شهري و روستايي براي طرح هاي آماري .شرح وظایف امور اقتصادی و اشتغال :

۱ – نظارت بر انجام و ارائه برنامه های امور اشتغال در شهرستان و انجام وظایف کارگروه های  ذیربط .
۲ – همکاری و تهیه راهکارهای لازم در امور مربوط به توسعه صادرات شهرستان .
۳ – نظارت بر کار مدیران و ارائه راهنمایی لازم به آنان .
۴ – ثبت متقاضیان اشتغال بکار در بانک اطلاعات بر طبق اولویت .
۵ – نظارت و پیگیری امور مرتبط با شهرکهای صنعتی و خوشه های اقتصادب و صنعتی .
۶ – رسیدگی به مشکلات بنگاههای اقتصادی و تولید مشکل دار  شهرستان .
۷ – هماهنگی و همکاری در گسترش کسب و کار خانگی و طرح های اشتغالزایی بخش خصوصی و تعاونی . 
۸ – پیگیری و نظارت بر روند مناسب جذب تسهیلات اشتغالزایی و طرح های بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده 
۹ – مطالعه ، تهیه و تدوین برنامه های کارگروه ها .
۱۰ – بررسی و نظارت بر فعالیت اشتغال و کارآفرینی در شهرستان .
۱۱ – نظارت بر حسن اجرای سیاست های دولت در زمینه خریدهای تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی .
۱۲ – بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی شهرستان در انجام وظایف محوله از جمله اشتغال ، تولید توسعه صادرات و غیره . 
۱۳ – تهیه عملکرد ماهانه ، سالانه کارگروه ها و کمیته های تخصصی شهرستان .
۱۴ – انجام مطالعات وبررسی های لازم بمنظور شناخات استعدادهای رشد کشاورزی ، دامپروری و تولیدی شهرستان در جهت کمک به تعیین سیاست ها و خط مشی های اقتصادی و تولیدی شهرستان در چارچوب اصول کلی توسعه اقتصادی کشور . 
۱۵ – هماهنگی و همکاری با دستگاههای اجرایی ذیربط در امر احیاء ، گسترش ، توسعه و بهره برداری از مراتع ، جنگل ها و اراضی مستعد کشاورزی در سطح شهرستان . 
۱۶ – نظارت در تهیه و تنظیم طرح های کشاورزی ، دامپروری ، صنعتی و اقتصادی و ... با توجه به تجارب اجرایی و ضرورت ها و جهات سیاسی و اجتماعی منطقه . 
۱۷ – نظارت بر تشکیل جلسات و فعالیت های کشاورزی شهرستان و همچنین بررسی و اظهارنظر نسبت به پیشنهادات دستگاههای اجرایی شهرستان در ارتباط با مسائل مربوط به کشاورزی . 
۱۸ – نظارت و هماهنگی در امر مطالعه و بررسی امور مربوط به آب و آبخیزداری و تهیه طرح در امور آب و برنامه ریزی در خصوص استفاده بموقع و بجا آن و آب تحت الارض و سطح الارض شهرستان . 
۱۹ – پیگیری اجرای مصوبات کارگزوه اشتغال شهرستان و انجام بررسی اقتصادی و آماری پیرامون بازار کار و نیروی کار در ارائه پیشنهادات  لازم در جهت تحقق مصوبات مذکور . 
۲۰ – برگزاری مستمر جلسات کارگروهها و کمیته های مربوط به امور اقتصادی و انجام امور مربوطه . 
۲۱ – ایجاد هماهنگی در زمینه بانگی شهرستان .
        .  

شرح وظایف مسئول دفتر معاونین برنامه ریزی و اداری مالی :

۱ - هماهنگی و دیدارهای ارباب رجوعان در حوزه معاونین برنامه ریزی و اداری مالی و امور عمرانی فرمانداری . 
۲ - ارجاع نامه های معاونت های برنامه ریزی و امور عمرانی .
۳ - تنظیم نامه های وارده در حوزه های معاونت های برنامه ریزی و امور عمرانی .
۴ - پیگیری امور ارباب رجوعان ارجاعی از سوی معاونت های مربوطه .
۵ - تنظیم برقراری ارتباط تلفنی به معاونین برنامه ریزی و اداری مالی و امور عمرانی .
۶ - پاسخ به مکاتبات تلفنی ( مخابرات) .
۷ - دریافت پیامهای واصله مهم روزانه ارباب رجوع ها و ارائه آن به معاونین برنامه ریزی و اداری مالی و امور عمرانی .
۸ -  پیگیری نامه های ارجائی به همکاران از سوی معاونین برنامه ریزی و اداری مالی و امور عمرانی .
۹ - انجام فاکس ها ارسالی به ادارات از سوی معاونت های مربوطه .
۱۰ - مهیا نمودن سوابق و پرونده های مربوط به جلسات تشکیل شده برای معاونت های مربوطه .
شرح وظایف دبیرخانه :

۱ – ثبت نامه های دریافتی 
۲ – ثبت نامه های ارسالی 
۳ – پرینت نامه های استانداری  به صورت روزانه 
۴ – تقسیم نامه های کارتابل فرماندار و معاونین در کار همکاران 
۵ – ارسال سوابق به همکاران 
۶ – ارسال سوابق به فرماندار و معاونین 
۷ – تکثیر و چاپ نامه ها 
۸ – تنظیم نامه های ارسالی به داخل شهرستان     
۹ – تنظیم نامه های ارسالی به خارج از شهرستان 
۱۰ – دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۳ و ۹۹ 
۱۱ – بایگانی نامه ها 


شرح وظایف واحد تایپ :

۱    –  تایپ نامه های ، صورتجلسات و سایر مکاتبات اداری . 
۲    -  مراقبت از ماشین تحریر ، کامپیوتر ، چاپگر و سایر ادوات مرتبط با تایپ . 
۳    -  تطبیق مطالب تایپ شده با پیش نویس و تصحیح آن . 
۴    –  انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق


شرح وظایف   راننده :

۱ –  انجام مأموریت های درون شهری . 
۲ –  انجام مأموریت های برون شهری .
۳ –  سرویس خودرو تحویلی . 
۴ –  پیگیری تعمیرات فنی خودرو .
۵ –  هماهنگی با مافوق خود جهت انجام بموقع مأموریت ها . 
۶ –  حضور بموقع جهت انجام مأموریت های محوله در ساعات هماهنگ شده . 

شرح وظایف   تأسیسات :

۱ –  انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمان ها و تأسیسات مرکزی از قبیل : آب ، برق ، تلفن ، گاز ، فاضلاب ، آسانسور و تهویه مطبوع . 
۲ –  تهیه طرح های نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تأسیسات . 
۳ –  نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تأسیسات . 
۴ -  انجام تحقیقات و بررسی های علمی و فنی در زمینه برق و تأسیسات . 
۵ –  سرپرستی و نظارت بر لوله کشی ساختمان ها و تعمیر وسایل تأسیسات . 
۶ –  نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب و انتقال وسایل تأسیساتی . 
۷ –  شرکت در کمیسیون های  فنی . 
۸ –  برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردها  . 

شرح وظایف   امور اداری :

۱–  برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات جلسات برگزار شده (جلسه شورای اداری شهرستان ، جلسه شورای اداری همکاران ، جلسه کمیسیون ماده یک ساماندهی خانه های سازمانی ، جلسه هوشمند سازی مدارس و...) . 
۲ - ارائه گزارش عملکرد دوره های لازم در زمینه های اداری ، رفاهی ، تدارکاتی ، خدماتی و پرسنلی .
۳– نظارت بر امور محوله زیر مجموعه های ( تایپ ، خدمات ، نقلیه و ... ) 
۴–  پیگیری و فراهم نمودن وسایل کار کلیه واحدها . 
۵-  نظارت بر حضور و غیاب کارکنان و گزارش به مقام مافوق . 
۶ - پیگیری در جهت تأمین نیروی انسانی موردنیاز . 
۷ – اجرایی نمودن دستورالعمل های اداری و بخشنامه ها . 
۸ -  تشکیل پرونده پرسنلی و کنترل کارکرد ( مرخصی ، حضور و غیاب ) کارکنان .
۹ –  تهیه شرح وظایف پرسنلی  . 
۱۰ –  تنظیم فرم ارزشیابی کارکنان و صدور احکام مسئولیتی بر اساس ضوابط . 
۱۱ –  پیش بینی و تأمین نیروی انسانی موردنیاز بر اساس قوانین و مقررات . 
۱۲ –  نظارت در زمینه تأمین خدمات عمومی ( آب ، برق ، سوخت ، حمل و نقل ، سرایداری ، تأسیسات و خدمات ) . 
۱۳ –  بررسی نیازها و فراهم نمودن خدمات و امکانات رفاهی کارکنان . شرح وظايف كارشناس فناوري اطلاعات :

۱-    حضور مستمر در جلسات هماهنگي و بازآموزي هاي برگزار شده توسط مديريت 
۲-    اعلام نيازهاي آموزشي به مديريت و ارتقا سطح علمي و عملي با گرفتن آموزشهاي لازم و...
۳-    تهيه و به روز نگاه داشتن ،شناسنامه تجهيزات رايانه اي ، تجهيزات شبكه و شناسنامه نرم افزارهاي موجود ،به منظور ساماندهي اطلاعات تجهيزات موجوددر واحدها  
۴-    نظارت بر روند خريد تجهيزات رايانه اي شامل دريافت يا تكميل فرم درخواست خريد تجهيزات رايانه اي
۵-    بررسي كارشناسي علت نياز خريد تجهيزات رايانه اي و تاييد ، يا عدم تاييد نياز، تاييد فاكتورها از نظر فني، كنترل فني تجهيزات خريداري شده از نظر تطبيق با فاكتور هاي تاييد شده
۶-    نصب سيستم عامل هاونرم افزارهاي جانبي ،آنتي ويروس و... بر روي رايانه هاي موجود
۷-    تشخيص عيوب سخت افزاري سيستم ها و رفع عيب تجهيزات
۸-    نظارت بر صحت عملكرد ups 
۹-    نگهداري صحيح از كليه تجهيزات شبكه اعم از Active و Passive   بر اساس استاندارد هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات
۱۰-    تهيه مستندات جامع شبكه بر اساس استاندارد مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات    
۱۱-    آگاهي كامل از كاربرد و نحوه عملكرد تجهيزات Active
۱۲-    آگاهي كامل از نحوه ارتباط مركز تا ساختمان مركزي و دسترسي به شبكه اينترانت و اينترنت
۱۳-    آگاهي كامل از نحوه عيب يابي دروني شبكه و برخورد با مشكلات احتمالي
۱۴-    پيگيري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات نرم افزاري و بهبود سيستم
۱۵-    نظارت و پيگيري روند تهيه فايل پشتيبان ( Backup data ) از نرم افزار ها بصورت دوره اي و آرشيو آنها
۱۶-    مطلع بودن از هر گونه تغيير و تحول نرم افزاري
۱۷-    نظارت كارشناس IT برروي كار رابط وب سايت (مسئول روابط عمومی)
۱۸-    نظارت مستقيم بر روي وب سايت ،انتقال مشكلات وپيگيري آنها
۱۹-    آگاهي كامل از تنظيمات نرم افزار اتوماسيون اداري
۲۰-    آشنايي كاربردي با سيستم اتوماسيون اداري جهت آموزش نرم افزار و رفع اشكال به كاربران شاغل
۲۱-    آشنايي با نحوه ساختن VPN و Dial-up و استفاده از امكانات اينترنت FTP,FTP۲ ، حجم down Load و نرم افزارهاي جانبي
۲۲-    شناخت وآشنايي با ميزان پهناي باند در فرمانداری  و ارائه مشكلات اين حوزه به كاربران واحد خودشرح وظايف واحد كارپردازي ،  نقلیه و انبارداری :
 
۱- خريد لوازم ومايحتاج اداري طبق دستور مافوق
۲- اخذ فاكتور از فروشگاه مورد نظر
۳- انتقال لوازم به انبار فرمانداري
۴-پرداخت مطالبات فروشگاهها هر ماهي يك بار
۵- ورود كليه كالاهاي خريداري شده به انبار
۶-ثبت در سيستم كالاهاي وارد شده به انبار 
۷- خروج كالاها از طريق سيستم چها گون به واحدها طبق برگه درخواست خروج از انبار  
۸-بايگاني برگه هاي خروج از انبار در زونكنها به طور جداگانه (هرواحد)
۹-ارسال گزارشات خروج انبار هر  ۶ماه يك بار به مسئول مربوطه  
۱۰-تامين بنزين خودروها 
۱۱-سرويس روغن وبازديد موتوري خودروها هر ۵۰۰۰كيلومتر يك بار 
۱۲-سرويس تعميرگاهي خودروها 
۱۳-پيگيري جهت دريافت  اسناد ومدارك  خودروهايي كه نزداستانداري ميباشد


شرح وظایف   ستاد سرمایه گذاری و آرد و نان :

۱ – مسئول برگزاری کمیسیون آرد و نان شهرستان . 
۲ – مسئول کار گروه صنعت ، معدن و تجارت . 
۳ – بررسی مسائل و مشکلات بازار و نانوایی . 
۴ – بررسی مسائل و مشکلات سرمایه گذران .
۵ – پیگیری و اقدامات لازم برای شروع سرمایه گذاری توسط سرمایه گذران .
۶ – پیگیری برگزاری مراسمات در مناسبت های مختلف . 
۷ – شورای بانک ها و وام و تسهیلات