چهارشنبه 2 اسفند 1396_ 05 جمادى الثانية 1439 _ 21 فوریه 2018
  شماره تماس داخلی پرسنل فرمانداری شهرستان فیروزکوه
عنوان شغل داخلی تماس (76442020) عنوان شغل داخلی تماس (76442020)
مسئول دفتر فرماندار 303 مسئول دفتر معاون برنامه ریزی ، اداری و مالی 107
دفتر فرماندار 103 مسئول امور اداری 119
مدیر روابط عمومی 138 مسئول امور اقتصادی و سرمایه گذاری کارشناس آمار و اطلاعات 202
کارشناس روابط عمومی 131 مسئول امور مالی 120
مسئول واحد بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی 133 کارشناس فناوی اطلاعات 203
کارشناس بازرسی  بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی 132 دبیرخانه 125
مسئول حراست 141 مسئول دبیرخانه 124
مسئول  امور ایثارگران 136 کارشناس امور مالی و برنامه ریزی 110
مسئول امور بانوان 146 کارپرداز و مسئول نقلیه 129
بسیج 127 واحد اداری 121
مسئول دفتر معاون سیاسی انتظامی 105 واحد اداری 130
کارشناس مسئول امنیتی انتظامی 135 نگهبانی 101
کارشناس مسئول امور اجتماعی 140 مسئول امور روستایی و شوراهای 118
کارشناس سیاسی و انتخابات 137 مدیر بحران وکارشناس مسئول دفتر فنی 118