معرفی مسئولین فعلی فرمانداری

 

فرماندار : جناب آقای ابوالقاسم مهری

     سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی: جناب آقای مهدی سالاریه

  معاون برنامه ریزی و اداری مالی : سرکارخانم مهین خلیل ارجمندی

 معاون عمران : جناب آقای حیدر قلی قاسم زاده

سرپرست بخشدار مرکزی: جناب آقای محمدصادق رحماندوست

سرپرست بخشدار ارجمند : سرکارخانم مهین خلیل ارجمندی

مدیر حوزه فرماندار: محمد صادق اسفندیار
 

مسئول حراست: جناب آقای احد صالحی

مسئول روابط عمومی: سید مهرداد حسینی