معرفی بخشداری ها

نام دهستان

ردیف

نام روستا

تعداد جمعیت (نفر )

تعداد خانوار

فاصله از مر کز شهر (کیلو متر )

       دهياري

نمایندگی 

جمعیت

دارای

فاقد

بالای ۵۰ خانوار

بالای  ۲۰ خانوار

شهر آباد

۱

جلیزجند

۳۳۹

۱۶۳

۱۴

*

 

 

*

 

۲

شهر آباد

۵۸۸

۱۹۸

۱۶

*

 

 

*

 

۳

بادرود

۲۸۸

۱۰۱

۱۷

*

 

 

*

 

۴

نام آور

۱۲۹

۵۳

۷

*

 

 

*

 

۵

دهین

۴۸۴

۱۵۰

۱۵

*

 

 

*

 

۶

طارس

۵۶۹

۱۶۸

۱۷

*

 

 

*

 

۷

هرانده

۳۶۹

۱۲۵

۱۳

*

 

 

*

 

۸

مهاباد

۳۹۳

۱۳۶

۱۳

*

 

 

*

 

۹

خمده

۱۹۶

۶۶

۱۶

*

 

 

*

 

۱۰

فرح آباد

۱۴۹

۵۲

۲۰

 

 

 

*

 

۱۱

لاسم

۲۰۷

۴۹

۵

 

 

 

*

 

نام دهستان

ردیف

نام روستا

تعداد جمعیت (نفر )

تعداد خانوار

فاصله از مر کز شهر (کیلو متر )

دهیاری

نمايندگي

جمعیت

دارای

فاقد

بالای ۵۰ خانوار

بالای۲۰ خانوار ا

حبله رود

۱

آتشان

۵۹۹

۲۷۲

۴۳

*

 

 

*

 

۲

مزداران

۳۱۱

۱۱۹

۴۳

*

 

 

*

 

۳

دهگردان

۴۷۴

۱۷۰

۴۵

*

 

 

*

 

۴

امین آباد

۳۶۱

۱۱۶

۲۴

*

 

 

*

 

۵

گچه

۲۳۲

۷۱

۵۰

*

 

 

*

 

۶

سیمیندشت

۲۹۷

۱۰۶

۵۳

*

 

 

*

 

۷

حصاربن

۵۵۰

۲۲۳

۵۷

*

 

 

*

 

۸

 انزها

۳۹۰

۱۸۰

۳۹

*

 

 

*

 

۹

محمود آباد

۲۲۰

۷۷

۶۲

*

 

 

*

 

۱۰

گذر خانی

۳۸

۱۴

۴۸

 

 

*

*

 

۱۱

دمی آقا

۱۲۳

۴۲

۶۴

 

 

 

*

 

۱۲

کبو تردره

۱۶۶

۶۶

۶۹

*

 

 

*

 

۱۳

آبا باریک کوچک

۷۸

۲۹

 

 

 

*

*

 

۱۴

جلیل آباد

۱۲۸

۴۰

 

 

 

 

*

 

نام دهستان

ردیف

نام روستا

تعداد جمعیت (نفر )

تعداد خانوار

فاصله از مر کز شهر (کیلو متر )

دهياري

نمايندگي

جمعیت

دارای

فاقد

بالای ۵۰ خانوار

بالای ۲۰ خانوار

پشتکوه

۱

امیریه

۳۷۱

۱۱۹

۳

*

 

 

*

 

۲

کتالان

۳۷۲

۱۴۲

۱۴

*

 

 

*

 

۳

کمند

۱۹۰

۵۷

۸

*

 

 

*

 

۴

سر انزاء

۱۹۲

۶۶

۱۳

*

 

 

*

 

۵

طرود

۷۸۷

۲۵۸

۲۰

*

 

 

*

 

۶

مهن

۳۶۹

۱۲۸

۲۹

*

 

 

*

 

۷

درده

۴۹۸

۱۵۸

۳۵

*

 

 

*

 

۸

پیرده

۴۷۳

۱۴۹

۲۹

*

 

 

*

 

۹

گدوک

 

 

۱۴

 

 

*

 

 

۱۰

کاوه ده

۲۱۲

۸۱

۴۱

 

 

 

*

 

۱۱

کدوده

۱۷۹

۵۸

۴۴

*

 

 

*

 

۱۲

کلارخان

 

 

۱۸

*

 

 

*

 

۱۳

ارو

 

 

۲۵

 

 

*

 

 

۱۴

  طارم

 

 

۲۴

 

 

*

 

 

۱۵

کر ک بنه

۱۳۰

۴۱

۳۵

 

 

 

*

 

۱۶

گورسفید

۲۱۴

۷۸

۲۳

 

 

 

*

 

۱۷

شیخ وزا

۸۵

۲۶

 

 

 

 

*

 

 

۱۸

کندیان

۸۴

۲۸

 

 

 

 

*