فرمانداران سابق

رديف

نام فرماندار

۱

آقاي غلامرضا نوري زاده

۲

آقاي محسن قاصدي

۳

آقاي محمد رضا آذرنيا

۴

آقاي محمد صادق مصطفي زاده

۵

آقاي تورج بهمن

۶

آقاي سيدابراهيم كسائيان

۷

آقاي سعيد افشار نادري

۸

آقاي ابوالقاسم مهری

۹

آقاي نورالله طاهری

۱۰
 
آقای مهدی یوسفی جمارانی