En

شرح وظایف حوزه فرماندار

 
«شرح وظایف حوزه فرماندار»

شرح وظایف مسئول دفتر فرماندار :

1- پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنان و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات مقام یا سرپرست مربوط امکان پذیر است بر اساس خط مشی تعیین شده.
2- تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با مقام یا سرپرست مربوط و تعیین وقت ملاقات برای آنان.
3- انجام اقدامات لازم در زمینه برقراری ارتباط تلفنی مقام یا سرپرست مربوطه به داخل و خارج دستگاه محل خدمت و پاسخ به مکالمات تلفنی.
4- تنظیم زمان جلسات و کمیسیون هایی که در دفتر مقام یا سرپرست مربوط تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات و یا افراد شرکت کننده در جلسه و پیگیری تصمیمات اخذ شده در صورت تکلیف.
5- دریافت نامه ها،اوراق و پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در دفاتر اندیکاتور،اندیکس ویژه مقام یا سرپرست مربوطه.
6- تفکیک و توزیع نامه ها و گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد و واحد مربوطه و پیگیری کردن آنها.
7- ابلاغ دستورات صادره مقام یا سرپرست مربوطه به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها.
8-انجام سایر امور محوله از جانب مافوقشرح وظایف اداره بازرسي، مديريت عملكرد وامورحقوقي :

1- بازرسي ونظارت وبررسي عملكرد دستگاههاي اجرائي ، فرمانداري ها ، بخشداري ها ، شهرداري هاي شهرستان و همچنين رسيدگي به شكايات ارباب رجوع در خصوص دستگاه هاي مذكور وبازرسي هاي برنامه اي و محسوس و موردي از رده هاي فوق الذكر 
2-ارزيابي عملكرد كاركنان ، بخشداران ، فرماندار به صورت ساليانه 
3- ارزيابي عملكرد روسای ادارات شهرستان به صورت ساليانه 
4- نظارت بر عملكرد واحدهاي بازرسي وپاسخگوئي به شكايات دستگاه هاي اجرائي شهرستان و شهرداري ها به منظور ايجاد وحدت رويه در پاسخگوئي به شكايات ارباب رجوع و اجراي برنامه تكريم ارباب رجوع در سطح دستگاه هاي اجرائي و ايجاد تعامل با واحدهاي مذكور 
5- همكاري و هماهنگي با دستگاه هاي نظارتي استان و شهرستان ( اداره کل بازرسی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری- اداره اطلاعات شهرستان و...) 
6- بررسي و پاسخگوئي به موارد ارجاعي از سوي مراجع ذي صلاح بازرسي شامل: بازرسي ويژه دفتر رئيس جمهور- اداره كل بازرسي و نظارت نهاد رياست جمهور- بازرسي وزارت كشورو هماهنگي با اداره كل بازرسي ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری تهران
7- سامانه سامد (سيستم ارتباط الكترونيكي مرد م و دولت و تلفن 111جهت اخذ گزارشات و شكايات و درخواستها و پيشنهادات شهروندان وثبت ،پيگيري واعلام نتيجه به تماس گيرندگان برابر شرايط ومقررات مربوطه) 
8- بررسي نامه هاي سفرهاي استاني رياست محترم جمهور و همچنين نامه هاي مردمي ارسالي به نهاد رياست جمهوري وبررسي و رسيدگي به نامه هاي مردمي ارائه شده به استاندارمحترم در سفرهاي شهرستاني 
9-تنظيم و اجراي برنامه ملاقات عمومي ومردمي فرماندارمحترم با حضور مديران دستگاه هاي اجرائي و پيگيري تا حصول نتيجه 
10- تشكيل كميته ارتقاء سلامت اداري و تكريم ارباب رجوع و نظارت بر اجراي دستورالعمل مربوطه در سطح فرمانداري ، بخشداري ها، شهرداري ها و دستگاه هاي اجرائي شهرستان 
11- تشكيل كميته پيشگيري ومبارزه بارشوه در دستگاه هاي اجرائي و نظارت بر اجراي دستورالعمل مذكور 
12- نظارت بر اجراي دستورالعمل و نظامنامه پاسخگوئي به شكايات در فرمانداری و دستگاه هاي اجرائي 
13-بررسي و رسيدگي موارد ارجاعي از سوي فرماندار محترم و تهيه و تنظيم گزارش جهت ارائه به مقام عالي شهرستان 
14- ارائه گزارشات تحليلي از عملكرد دستگاه هاي اجرائي ، مشكلات اجتماعي، نواقص و معايب عملكردي و مديريتي دستگا هاي اجرائي به فرماندارمحترم و مراجع ذيصلاح در مركز و همچنين انعكاس عملكردهاي مثبت و برجسته دستگاه ها مديران ،كاركنان وپيگيري جهت تشويق آنان 
15- شركت در جلسات و كميسیونهاي ذيربط در فرمانداری و نظارت بر مصوبات و اجراي آن توسط دستگاه هاي اداري و اجرائي 
16- اجراي برنامه هاي ابلاغي از دفتر بازرسي ، مدیریت عملكرد وامورحقوقی استانداری  
17- ارائه آمارهاي متنوع در ابعاد مخلتف جهت استحضار دفتربازرسي ، مدیریت عملكرد وامورحقوقی استانداری  
18- بازرسي انتخابات در صورت تفويض و ابلاغ ماموريت از طريق استانداری تهران 
9- نظارت و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي ارائه كننده خدمات به مسافران در قالب معاونت نظارت وارزيابي ستاد تسهيلات سفرهاي استاني 
20- تهيه و تنظيم لوايح دفاعيه و شكايات از جانب فرمانداری
21- حضور در جلسات محاكم قضائي وشبه قضائي و يا هيات هاي تشخيص وكارگروه و كميسيون هاي مشابه به نمايندگي از فرماندار يا ارائه مشاوره حقوقي به دستگاه هاي اجرائي و همكاران شاغل در فرمانداری 
22- جمع آوري، دسته بندي وتدوين قوانين ومقررات مخصوص در حيطه امور اجرائي 
23- تهيه و ارسال پاسخ مكاتبات ديوان عدالت اداري 
24- ارائه مشاوره حقوقي به مديران فرمانداری،بخشداریها و شهرداري ها 
25-پيگيري كليه امورحقوقي از جانب فرماندارمحترم 
26-نظارت بر تنظيم قراردادهاي منعقده در سطح فرمانداری 
27-بررسي سطح صلاحيت كارشناسان حقوقي دستگاه هاي اجرائي و ارائه نتيجه به معاونت حقوقي استانداری 


شرح وظایف   امین اموال :

1. مراقبت و اقدام لازم در حفظ و  نگهداری اموال فرمانداری با همکاری مسئولین مربوطه
 2. تحویل اموال خریداری شده از مسئول خدمات اداری و تحویل آنها به ادارات و اشخاص مسئول
3. صدور برگه خروج اموال از ساختمان فرمانداری بر حسب ضرورت
4. الصاق بر چسب شماره دار بر اموال فرمانداری در دفاتر اموال با ذکر شماره و تنظیم صورت موجودی مانده اموال در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به کل اموال دولتی طبق مقررات مربوطه

شرح وظایف کارشناسان امور بانوان و خانواده :

1- بررسی و مطالعه در زمینه های گوناگون، مسائل و مشکلات و نارسایی های جامعه زنان در شهر، بخش و روستا بر اساس اولویت ها و ضرورتها
2- بررسی راهکارهای مربوط به ارتقاء منزلت اجتماعی زنان بر اساس نیازهای جامعه شهری و روستایی
3- یجاد ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی در سطح شهرستان به منظور بررسی راهکارهای عملی برای جلب مشارکت زنان در سطح شهر، بخش و روستا و ارائه گزارش به مقام مافوق 
4-  بررسی راهکارهای عملی در جهت رفع موانع، محرومیت ها و تبعیض در مورد زنان و آداب و رسوم خرافاتی سنتی و عشایری مغایر با حقوق زنان در شهرها و روستاهای شهرستان با همکاری سایر سازمانها و ارگانهای مسئول
5-  بررسی زمینه های استفاده از رسانه های گروهی استان در جهت آموزش و ارتقاء سطح فرهنگ جامعه زنان شهرستان و نیز تغییر نگرش عمومی با همکاری کارشناسان و اساتید صاحب نظر
6-  اقدام در جهت ایجاد و توسعه مراکز تفریحی، ورزشی، فرهنگی و هنری و ... ویژه دختران و بانوان در شهر، بخش و روستا با همکاری و هماهنگی ارگان های مسئول
7-  به هنگام نمودن بانک های اطلاعات مرتبط با مسائل زنان و روزآمد کردن آمار مربوط به شاخص های توسعه برحسب جنسیت
8 – تشکیل جلسات امور بانوان بصورت یک ماه در میان


شرح وظایف  روابط عمومی :

1- جمع آوري اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداري.
-2 بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه هاي گروهی در ارتباط با فرمانداري.
-3 ترتیب برنامه هاي مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فرماندار و دیگر مسئولین.
-4 همکاري در برگزاري سمینارها و گردهمایی هاي و تهیه گزارش هاي سمعی و بصري و انعکاس آن از طریق رسانه هاي گروهی.
-5 برقراري ارتباط با ارباب جراید، خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران به منظور شرکت در مجالس رسمی، کنفرانسها، همایشها و غیره.
-6 تهیه پیش نویس اطلاعیه هاي عمومی با هماهنگی مقام مافوق به منظو ر اطلاع رسانی به اقشار مختلف مردم، سازمانها، نهادها ودستگاههاي دولتی و غیردولتی.
-7 ارتباط مستقیم با روابط عمومی استانداري و ادارات شهرستان.
-8 انجام امور سمعی و بصري، انتشاراتی و چاپی فرمانداري.
-9 ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی، نوار، فیلم و روزنامه.
-10 همکاري مستمر در برگزاري مراسم مذهبی و برپایی نماز جماعت و تکریم شعائر اسلامی.
-11 انجام امور مربوط به تشریفات مراسم استقبال و پذیرایی از مهمانان فرمانداري با هماهنگی واحدهاي ذیربط.
-12 تهیه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق.
-13 ارائه تحلیل و گزارش نهایی براي مراسم و بیان مشکلات احتمالی و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق.
-14 تهیه گزارش هاي لازم از مشکلات شهرستان با همکاري دستگاه هاي اجرایی، براي ارائه به مقام مافوق.
-15 حضور در میان جامعه شهري و روستایی و آگاهی از مشکلات فصلی و دائمی شهرستان و ارائه گزارش به مافوق.
-16 حضور در جلسات و مسابقات فرهنگی و ورزشی به منظور آگاهی از برنامه ها و تهیه گزارش هاي لازم براي ارائه به مافوق.
-17 ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق.
-18 همکاري در زمینه تشکیل جلسات شوراي هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان.
-19 تهیه بولتن و جمع بندي سالانه گزارشات مربوط به برنامه هاي شهرستان در ابعاد مختلف.


شرح وظایف مسئول حراست :

1- پیگیری در مورد صدور كارت شناسایی و تردد جهت پرسنل 
۲-  برقراری كشیك حفاظتی جهت انجام امور اداری 
۳- انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستی 
۴-  هماهنگی با حراست استانداری 
۵-  همكاری و پیگیری در زمینه تهیه برنامه ارزشیابی سالانه كاركنان 
۶-  جمع آوری اطلاعات در خصوص كاركنانی كه خدمت و ارزیابی كار آنان برجسته و یا ضعیف تشخیص داده شده است 
۷-  بررسی و پیگیری و اعلام صلاحیت حفاظتی در مورد داوطلبین اشتغال ، انتقال ، ماموریت و متقاضیان سلاح 
۸ - اقدام لازم به منظور پیشگیری از امكان نقض مقررات حراستی و رسیدگی به موارد نقض شده 
۹- تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و تاسیسات و كنترل ورود و خروج كاركنان و نظارت بر عملكرد آنان در پاسخگویی به مراجعات روزانه مردم در جهت رعایت مقررات 
۱۰- انجام كلیه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها 
۱۱- سركشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشكلات و نارسایی ها به مافوق 
۱۲- شركت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق 
۱۳- تشكیل جلسات مسئولین دوایر فرمانداری و بخشداری ها 


شرح وظایف  واحد اطلاعات :

1- دريافت كليه مكاتبات فرمانداری به طرق مختلف (اداره پست ، نامه رسان واحدها) و تفكيك و ارسال آنها به واحدهاي مربوطه
2- آماده سازي نامه هاي صادره ارسالي و مكاتبات فرمانداری از طريق  اتوماسيون اداري
3- پاسخگوئي تلفني و حضوري به ارباب رجوع و همكاران كه جهت پيگيري نامه هاي خود مراجعه مي نمايند
4- هماهنگی و دیدارهای ارباب رجوعان در حوزه معاونین برنامه ریزی و اداری مالی و امور عمرانی فرمانداری
5- هماهنگی با واحد حراست و امور اداری فرمانداری 
6- تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و تاسیسات و كنترل ورود و خروج كاركنان و نظارت بر عملكرد آنان در پاسخگویی به مراجعات روزانه مردم در جهت رعایت مقررات 
7- ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعین در ارتباط با امورمربوط
8- هدایت مراجعین به واحد های مرتبط پس ازانجام هماهنگی با واحد اقدام کننده ذیربط

شرح وظایف امور ایثارگران و جانبازان :

1-    پیگیری و اقدام لازم در خصوص مسائل استخدامی و برقراری مستمری جهت ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین و مقررات جاری.
2-    اقدام در مورد کلیه امور رفاهی و زیستی ایثارگران و خانواده های ایشان.
3-    انجام امور مشاوره ای و مددکاری ویژه ایثارگران و خانواده های ایشان.
4-    پیگیری و انجام اقدامات مورد لزوم در خصوص امور مددکاری ایثارگران و خانواده های ایشان در حدود قوانین و مقررات جاری.
5-    ایجاد بانک اطلاعاتی از آمار و اطلاعات مورد نیاز در مورد ایثارگران فرمانداری و بخشداری های تابعه و خانواده های آنان و به روز نگهداشتن آمار فوق.
6-    پیگیری و ایجاد امکانات آموزشی مورد نیاز درخصوص ایثارگران شاغل در فرمانداری و بخشداری های تابعه.
7-    انجام اقدامات به منظور حفظ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و نام ایثارگران.
8-    انجام اقدامات به منظور قدردانی از ایثارگران.
9-    ایجاد امکانات ورزشی خاص ایثارگران در فرمانداری و بخشداری های تابعه.
10-ایجاد ارتباط با نهادهای متولی امور ایثارگران و سایر دستگاه های ارائه کننده خدمات به ایثارگران به منظور بهره مندی این عزیزان از امکانات موجود.
11-ایجاد ارتباط با مراکز فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بهداشتی به منظور بهره مندی این عزیزان از امکانات مربوطه.
12-پیگیری و ارائه پیشنهادات درخصوص مناسب سازی معابر برای جانبازان براساس مصوبات هیئت محترم وزیران.
13-انجام اقدامات مورد نیاز به منظور فعال نمودن ایثارگران به منظور شرکت در تشکلهای علمی، فرهنگی، هنری و ... 
14-برگزاری همایشها و یادمان ایثارگران.
15-بازدید از خانواده های ایثارگران به منظور گرامیداشت فعالیتهای آنان و نیز ایجاد ارتباط و آشنائی با مشکلات آنها و کوشش در جهت رفع آنها.
16-پیگیری در مورد مصوبات و قوانین مربوط به ایثارگران جهت اجراء در فرمانداری و بخشداری های تابعه.
17-پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مصوبات مربوط به ایثارگران در فرمانداری و بخشداری های تابعه.
18-مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، مصوبات و دستورالعملهای جاری کشور در خصوص ایثارگران و ارائه پیشنهادت اصلاحی در این راستا به مراجع ذیربط.
19-ارائه گزارشات سالانه از فعالیتهای انجام شده جهت ارائه به فرماندار.